Start   |   About   |   Products   |   Purchase   |   Support   |   Downloads   |   Contact
Last Update: April 05, 2006
Pablo Software Solutions
SH-INFO SYSTEM
SH-INFO SYSTEM
SH-INFO SYSTEM
USŁUGI KSIĘGOWE, KADROWO-PŁACOWE I SZKOLENIOWE
USŁUGI KSIĘGOWE, KADROWO-PŁACOWE I SZKOLENIOWE
HOME   O FIRMIE  OFERTA   NASI KLIENCI   KONTAKT
HOME   O FIRMIE  OFERTA   NASI KLIENCI   KONTAKT
KORZYŚCI DLA KLIENTÓW
Copyright © 2008 by SH-INFO SYSTEM Sp. z o.o.   •   All Rights reserved   •   e-mail: biuro@sh.com.pl
USŁUGI BHP
Spółka  SH-INFO SYSTEM  oferuje usługi w zakresie bezpiecze
ństwa i higieny pracy.
Usługi te mogą obejmować albo same przeprowadzenie szkole
ń albo kompleksową
obsługę podmiotów gospodarczych.

W przypadku obsługi kompleksowej, usługa może obejmować:
- przeprowadzenie kontroli warunków pracy u Zleceniodawcy oraz przestrzegania
  przepisów i zasad bezpiecze
ństwa i higieny pracy,
- bieżące informowanie Zleceniodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych,
  wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagroże
ń,
- sporządzanie i przedstawianie Zleceniodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych
  analiz stanu bezpiecze
ństwa i higieny pracy zawierającej propozycje przedsięwzięć
  technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i
  zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
- opracowywaniu szczegółowych instrukcji dotyczących bezpiecze
ństwa i higieny pracy
  na poszczególnych stanowiskach pracy u Zleceniodawcy,
- udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy u Zleceniodawcy oraz
  w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych
  wypadków oraz zachorowa
ń na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych
  wniosków,
- prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących  
  wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrze
ń o takie choroby, 
  a także przechowywanie wyników bada
ń i pomiarów czynników szkodliwych dla
  zdrowia w środowisku pracy oraz protokołów z przeprowadzanych szkole
ń i
  instruktaży.
- doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpiecze
ństwa i higieny pracy,
- organizowanie wszelkich wymaganych prawem szkole
ń dla Pracowników
  Zleceniodawcy oraz instruktaży dotyczących bezpiecze
ństwa i higieny pracy.

Szczegółowy zakres świadczonych usług jest uzgadniany każdorazowo z poszczególnymi Klientami.