Start   |   About   |   Products   |   Purchase   |   Support   |   Downloads   |   Contact
Last Update: April 05, 2006
Pablo Software Solutions
SH-INFO SYSTEM
SH-INFO SYSTEM
SH-INFO SYSTEM
USŁUGI KSIĘGOWE, KADROWO-PŁACOWE I SZKOLENIOWE
USŁUGI KSIĘGOWE, KADROWO-PŁACOWE I SZKOLENIOWE
HOME   O FIRMIE  OFERTA   NASI KLIENCI   KONTAKT
HOME   O FIRMIE  OFERTA   NASI KLIENCI   KONTAKT
KORZYŚCI DLA KLIENTÓW
Copyright © 2008 by SH-INFO SYSTEM Sp. z o.o.   •   All Rights reserved   •   e-mail: biuro@sh.com.pl
PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Firma SH-INFO SYSTEM Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie prowadzenie ksiąg rachunkowych, które mogą obejmować wykonanie wszystkich czynności, do jakich zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązany jest Zleceniodawca wobec organów finansowych i podatkowych w sprawach finansowo-księgowych, w szczególności polegających na:

- sprawdzaniu pod względem rachunkowym dokumentów;
- porządkowym numerowaniu dokumentów;
- dekretowaniu dokumentów;
- księgowaniu dokumentów;
- sporządzaniu zestawie
ń sald i obrotów na koniec miesiąca;
- sporządzaniu wydruków obrotów kont oraz innych zestawie
ń finansowych wg potrzeb
  zgłoszonych przez Zleceniobiorcę;
- prowadzeniu ewidencji środków trwałych wraz z dokonywaniem aktualizacji wg
  obowiązujących przepisów o dokonaniu odpisów amortyzacyjnych;
- analizie poszczególnych sald na wszystkich kontach;
- obliczaniu i sporządzaniu deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych;
- prowadzeniu odpowiednich ewidencji podatku VAT;
- obliczaniu i sporządzaniu deklaracji VAT;
- sporządzaniu sprawozda
ń dla GUS-u;
- przechowywaniu dokumentów przekazanych przez Zleceniobiorcę na czas niezbędny
  do ich zaksięgowania i wykonania sprawozdania finansowego za dany rok, w sposób 
  uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim oraz ich zniszczenie,
- sporządzeniu sprawozdania finansowego Zleceniodawcy za każdy rok obrotowy,
- analizie i aktualizowaniu zakładowego planu kont z początkiem każdego roku
  obrotowego;
- występowaniu przed organami kontroli zewnętrznej w imieniu Zleceniodawcy we
  wszelkich sprawach objętych przedmiotem umowy za okres objęty umową, o ile
  Zleceniodawca nie postanowi inaczej.

Szczegółowy zakres usług jest uzgadniany każdorazowo z poszczególnymi Klientami.