Category:

AKTUALNOŚCI

jak zatrudnić obywatela krainy

Od dnia 24 lutego 2022 roku życie diametralnie się zmieniło. W tym ogromnie trudnym dla naszych najbliższych sąsiadów z Ukrainy czasie, kiedy każdy z nas, na miarę swoich możliwości stara się im pomóc – zarówno tym, którzy zostali żeby walczyć o swój dom, któremu na imię Ukraina, ale i tym, którzy chcąc ratować życie swoich dzieci i swoje, musieli uciekać i przekroczyli granice naszego kraju – może warto napisać kilka słów o tym jak szybko i legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy w Polsce.

Większość  osób, które do naszego kraju trafiły, nie chce jałmużny. Są ogromnie wdzięczni za każdy dar, za jedzenie, za dach nad głową i możliwość spokojnie przespanej nocy, ale nie chcą być dla nikogo ciężarem, chcą móc zarobić na siebie i na naukę dla swoich dzieci. 

Dlatego jeśli masz możliwość zatrudnienia kogoś i chcesz dać pracę uchodźcom z Ukrainy to zapraszam do przeczytania tego artykułu.

Jak na tą chwilę zatrudnić obywatela Ukrainy w Polsce?

Sytuacja wprawdzie w chwili obecnej jest dynamiczna i prawdopodobnie jeszcze w marcu powinna się ukazać nowa ustawa zawierająca szczególne procedury, pozwalające na zatrudnianie osób, które w związku z trwającą w ich kraju wojną wyjechały z Ukrainy, jednak póki prace nad nią się nie zakończą musimy bazować na tym co w chwili obecnej obowiązuje.

Jeśli więc już chcesz legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy, który otrzymał po przekroczeniu naszej granicy status uchodźcy nadany mu przez Rzeczpospolitą Polską, to możesz to stosunkowo szybko zrobić przez tzw. procedurę oświadczeniową. 

Wystarczy , że w Powiatowym Urzędzie Pracy złożysz oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Nie będzie wtedy potrzebne pozwolenie na pracę, ani urząd pracy nie będzie przeprowadzał tzw. testu rynku, czyli sprawdzania czy dany pracodawca na lokalnym rynku pracy nie znalazłby pracownika, spośród zarejestrowanych w urzędzie osób bezrobotnych.

Nowość na dzień 12.03.2022 r. – Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Nowa ustawa, która weszła już w życie usprawniła jeszcze zasady zatrudniania obywateli Ukrainy w Polsce.

Ustawa określiła, iż każdy obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium naszego kraju po 24 lutego 2022 roku może tutaj legalnie przebywać przez 18 miesięcy (art 2 ustawy).

O zasadach zatrudniania obywateli Ukrainy mówi natomiast artykuł. 22 Ustawy z dnia 12.03.2022 r. Obecnie jeśli chcemy zatrudnić przebywającego legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela Ukrainy, możemy podpisać z nim umowę o prace lub umowę cywilno-prawną i w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez tę osobę pracy powiadomić o tym fakcie powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę naszej spółki lub jeśli prowadzimy JDG na miejsce naszego zamieszkania.

Od jutra tj. od 15.03.2022 roku będziemy to powiadomienie mogli zrobić także on-line przez portal praca.gov.pl, gdyż „Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy” ma już być dostępne.

Dodatkowo Art. 23 ustawy precyzuje kwestię podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez legalnie przebywających u nas po 24 lutego br. obywateli Ukrainy. Warunkiem koniecznym jest w takim wypadku jedynie uzyskanie numeru PESEL. Dzięki temu jednak obywatel Ukrainy będzie mógł świadczyć w Polsce różnego rodzaju usługi i wystawiać Ci za to faktury.

Warto jest więc zajrzeć do nowej ustawy i dokładnie ją przeczytać, by móc pomóc osobom, które chroniąc się przed grozą wojny znalazły się w naszym kraju, tuż obok nas.

Co potrzeba by zatrudnić obywatela Ukrainy w swojej firmie?

Oprócz danych twojej firmy, do  prawidłowego wypełnienia oświadczenia będziesz potrzebował od osoby, którą chcesz zatrudnić takich danych jak: imię i nazwisko, data  urodzenia; obywatelstwo;  dokument podróży (seria, numer, data wydania  i data ważności). Załączyć do oświadczenia będziesz też musiał kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dowodu osobistego lub innego dokumentu podróży potwierdzającego tożsamość obywatela Ukrainy.

Oświadczenie wraz z wymaganymi załącznikami możesz złożyć we właściwym ze względu na siedzibę twojej spółki  powiatowym urzędzie pracy, natomiast jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą właściwość urzędu pracy zależała będzie od miejsca twojego stałego pobytu lub stałego zameldowania. 

Oświadczenie możesz złożyć elektronicznie przez portal praca.gov.pl  lub w formie papierowej (choć lepiej wcześniej sprawdź czy twój UP papierowe oświadczenia w dobie pandemii przyjmuje).

Na portalu praca.gov.pl (jeśli nie prowadzisz agencji pracy tymczasowej) powinieneś wybrać wniosek PSZ-OPWP, wypełnić go, podpiąć zeskanowane wcześniej dokumenty, podpisać  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym i wysłać.

Opłata za wpis oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi wynosi 30 zł.

Warunki złożenia oświadczenia o powierzeniu pracy obcokrajowcowi- jak zatrudnić obywatela Ukrainy

Warunki, które muszą być łącznie spełnione byś mógł takie oświadczenie o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy złożyć są następujące:

– okres powierzenia pracy nie może być dłuższy niż 24 m-ce;

– wskazany w oświadczeniu dzień rozpoczęcia pracy nie może być późniejszy niż 6 m-cy od dnia złożenia oświadczenia; 

– wysokość wynagrodzenia zatrudnianego obywatela Ukrainy nie może być niższa niż wynagrodzenie innych zatrudnionych w twojej firmie pracowników, wykonujących pracę tego samego rodzaju na porównywalnym stanowisku;

– powierzona praca nie będzie pracą sezonową, na którą trzeba uzyskać zezwolenie ( prace sezonowe określone są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca, jak np.: rolnictwo, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, rybactwo, łowiectwo i leśnictwo, nie mogą one trwać dłużej niż 9 m-cy).

Obywatel Ukrainy będzie mógł rozpocząć u Ciebie legalnie pracę po weryfikacji oświadczenia i załączników oraz po wpisaniu twojego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy do ewidencji oświadczeń. 

Powinno to nastąpić nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu oświadczenia do PUP.

Jeżeli sprawa wedle PUP wymagać będzie postępowania wyjaśniającego, wtedy załatwienie  sprawy powinno zająć maksymalnie 30 dni od dnia wpływu oświadczenia.

Co zrobić gdy starosta odmówi?

Niestety zdarzyć się może też, że starosta w drodze decyzji odmówi wpisania twojego oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Będzie jednak  musiał mieć ku temu poważne powody, które jeśli czytasz ten wpis, zapewne ciebie nie dotyczą, bo na pewno nie  byłeś karany z powodu nielegalnych praktyk w obszarze zatrudnienia cudzoziemców, posiadasz środki finansowe na to zatrudnienie i płacisz podatki i składki ZUS z tytułu zatrudnionych w twojej firmie pracowników.

Jeśli jednak z jakiegoś powodu otrzymasz odmowę wpisu twojego oświadczenia do ewidencji możesz w terminie 14 dni złożyć za pośrednictwem starosty odwołanie do ministra właściwego ds pracy.

Wierzę jednak, że jako dobry pracodawca wpis twojego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi uzyskasz i zatrudniony u ciebie obywatel Ukrainy stawi się do pracy. Wtedy w terminie 7 dni musisz powiadomić powiatowy urząd pracy o podjęciu przez cudzoziemca zatrudnienia. 

Jeśli jednak z jakichś powodów osoba, którą chciałeś dać zatrudnić nie stawiła się w wyznaczonym dniu w pracy i nie podpisała umowy, również jesteś zobowiązany w terminie 7 dni o tym PUP powiadomić. 

Możesz to zrobić przez te samą stronę praca.gov.pl,  gdzie składałeś oświadczenie na druku PSZ-PPPO.

Zmiana warunków pracy- zatrudnienie obywatela Ukrainy w Polsce

I na koniec jeszcze tylko jedna kwestia. Gdy już nie musisz się zastanawiać nad tym jak zatrudnić obywatela Ukrainy w Polsce, bo już u ciebie pracuje, jednak w czasie zatrudnienia doszłoby do zmiany warunków pracy, które wskazałeś w oświadczeniu, to musisz ponownie wystąpić do PUP o nowe oświadczenie. Nie jest to wymagane jedynie gdy zmiana dotyczy:

– zmiany siedziby lub miejsca pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu zatrudniającego

– zawarcia z pracownikiem umowy o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej

– przejścia zakładu pracy bądź jego części na innego pracodawcę.

Pamiętaj- to nie sprint, a maraton

Ja wiem, że większość osób, które przekroczyły w ostatnich dniach Ukraińsko-Polską granicę to kobiety z dziećmi, których największym zmartwieniem teraz jest jak przetrwać, gdzie znaleźć dach nad głową i czy ich mężowie i ojcowie ich dzieci jeszcze żyją. 

Jednak za kilka dni, gdy jakoś w tej nowej rzeczywistości się odnajdą, one też zaczną szukać szkół i przedszkoli dla swoich pociech a dla siebie zatrudnienia. Warto więc żebyśmy my jako potencjalni ich pracodawcy byli na ten moment przygotowani. Pamiętajcie dobro powraca, a praca każdemu kto chce utrzymać siebie i swoich najbliższych będzie potrzebna.

Jeśli uważasz, że ten artykuł był pomocny dla Ciebie i mógłby też przydać się Twoim znajomym- udostępnij go w swoich social mediach.

Jeśli chcesz zaczerpnąć wiedzy na temat kwoty wolnej od podatku, lub ulgi prorodzinnej w 2022 roku, to zapraszamy to naszych pozostałych artykułów.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

CYFRYZACJA DROGĄ DO NOWOCZESNOŚCI

Dodał admin

Dokumenty coraz częściej są tworzone i przesyłane w postaci cyfrowej. Wciąż jednak istnieje wiele zasobów informacyjnych w przedsiębiorstwie, które zostały utworzone przed nadejściem rewolucji cyfrowej. Część z nich nadal jest niezbędna do codziennego funkcjonowania, a dostęp do wielu z nich, np.: rysunków technicznych w postaci fizycznej bywa utrudniony choćby z uwagi na miejsce ich przechowywania czy kłopoty w odnajdywaniu i dostarczaniu właściwych nośników do potrzebujących ich użytkowników.

Przechowywanie i transfer dokumentów zajmuje powierzchnię i zabiera wiele czasu. Rozwiązaniem jest skanowanie i digitalizacja dokumentów. Zeskanowane zasoby są odpowiednio indeksowane, czyli opisane w celu ich łatwego odnalezienia w bazie danych dokumentów. Eliminuje to możliwość ich zgubienia, uwalnia przestrzeń w biurze i oszczędza czas potrzebny na dotarcie do dokumentu. Pozwala też uzyskać trwały i jakościowo lepszy obraz od papierowego oryginału.

1 FacebookTwitterPinterestEmail

SKANOWANIE MAP

Dodał admin

Digitalizacja map wykonywana na potrzeby urzędów, archiwów czy biur projektowych musi być przeprowadzana z najwyższą dokładnością. Dlatego wysoka jakość odwzorowanego obrazu jest jednym z najważniejszych parametrów, na który warto zwrócić uwagę. Dlatego idealny sprzęt do digitalizacji map powinien:

 • mieć jak największą szerokość zadruku i skanowania – umożliwiającą pracę przynajmniej z formatem A0,
 • wyróżniać się wysoką rozdzielczością skanera – dla zapewnienia maksymalnej ostrości,
 • stosować jak najbardziej zaawansowaną technologię skanowania – w celu skutecznego rozróżniania linii, punktów, cieni i innego rodzaju elementów mapy;
 • zapewniać szybką pracę – która jest szczególnie istotna przy konieczności przygotowania wielu materiałów;
 • stosować wygodny interfejs – ułatwiający kontrolę procesów skanowania i drukowania oraz rozmaite operacje na plikach;
 • mieć wbudowany dysk twardy – który ułatwi przetwarzanie dużych plików, wpływając na efektywność pracy.

Trzeba przyznać, że tego typu sprzęt nie należy do najtańszych, ale dzięki niemu możliwa jest nie tylko dokładna, ale również szybka i wygodna digitalizacja map.

1 FacebookTwitterPinterestEmail

KARTA PODATKOWA W 2022

Dodał admin

Od 1 stycznia 2022 r. karta podatkowa nie jest już dostępna dla nowych firm. Zgodnie z Polskim Ładem, nowi przedsiębiorcy przy zakładaniu działalności nie mogą już wybrać tej formy opodatkowania. Na kartę nie przejdą także przedsiębiorcy już istniejący, którzy w 2021 roku  rozliczali się w inny sposób (na zasadach ogólnych, ryczałtem lub liniowo). Jedynie jeśli ktoś rozliczał się kartą podatkową na dzień 31 grudnia 2021 r. to w 2022 r. nadal będzie mógł to robić – wyjątek dotyczy medyków na kontraktach.

Jak wskazało Ministerstwo Finansów, podatnicy świadczący usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego, którzy we wnioskach PIT-16 złożonych przed 1 stycznia 2022 r. wskazali jako odbiorców świadczeń, np. szpitale, przychodnie, itp. (czyli wskazali świadczenie przez siebie usług nie tylko na rzecz ludności), z dniem 1 stycznia 2022 r. utracili prawo do opodatkowania w formie karty podatkowej z mocy prawa i nie mają możliwości kontynuowania opodatkowania w tej formie. Chodzi tu w szczególności o prowadzących działalność gospodarczą lekarzy, lekarzy stomatologów, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki.

2 FacebookTwitterPinterestEmail

KWOTA WOLNA OD PODATKU

Dodał admin

Od stycznia 2022 kwota wolna od podatku wzrosła do 30 tys. zł.

Kwota wolna od podatku to roczny limit zarobków, od którego nie płaci się podatku PIT, pod warunkiem nie przekroczenia tej kwoty. Oznacza to, że osoby które w 2022 roku zarobią do 30 tys. zł w ciągu roku, nie zapłacą podatku.

Zatem, aby nie zapłacić podatku możemy zarabiać maksymalnie 2,5 tyś. zł miesięcznie lub mniej. Wszyscy o dochodach rocznych powyżej 30 tys. zł (powyżej 2,5 tyś .zł miesięcznie) zapłacą podatek od nadwyżki ponad tą kwotę. 17% przy dochodach do 120 tyś złotych i 32 % od nadwyżki ponad tę kwotę.

Nie zapłacą także podatku  osoby poniżej 26 roku życia ( tzw. zerowy PIT dla młodych, który obowiązuje od 2019 roku ) pod warunkiem, że nie osiągną dochodów wyższych niż 85.528 zł ( I próg podatkowy z 2021 roku), nadwyżka będzie opodatkowana na zasadach ogólnych.

0 FacebookTwitterPinterestEmail

Ulga prorodzinna w roku 2022

Dodał admin

W zeznaniu za rok 2021 (składanym w roku 2022) podatnik może odliczyć:

 • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowywanie jednego dziecka spełniającego warunki ulgi – przy założeniu, że dochód podatnika (po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne) nie przekracza łącznie 112.000,00 zł, a niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego, nie przekroczyły w 2021 roku kwoty 56.000 zł,
 • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na drugie dziecko,
 • 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
 • 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka.
3 FacebookTwitterPinterestEmail

Trzy stawki składki zdrowotnej dla ryczałtowców

Polski Ład wprowadził nowość – składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r dla ryczałtowców wynosi 9 proc. podstawy jej wymiaru.

Podstawa wynosi zaś:

 • 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach nieprzekraczających 60 tys. zł;
 • 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach w przedziale od 60 tys. zł do 300 tys. zł;
 • 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia według GUS przy rocznych przychodach przekraczających 300 tys. zł.

Ogłoszone wg GUS przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale roku 2021  wynosiło 6221,04 zł.

1 FacebookTwitterPinterestEmail