OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

Dodał admin

OBSŁUGA KADROWA

• przygotowanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, aneksów do umów, dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia
• prowadzenie kompletnych akt osobowych pracowników,
• ewidencja urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, zwolnień chorobowych i innych nieobecności w pracy
• prowadzenie rejestru i monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
• analiza sytuacji firmy pod kątem regulaminów: pracy, BHP, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
• przygotowanie świadectw pracy,
• sporządzenie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
• obsługa ewentualnych kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS,
OBSŁUGA PŁACOWA

• przygotowanie listy płac: z umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
• miesięczne deklaracje rozliczeniowe oraz imienne raporty do ZUS
• druki ZUS RMUA, ZWUA
• wykonanie całorocznego i miesięcznego obliczenia podatku (PIT-11, PIT-4R),
• naliczanie wynagrodzeń chorobowych, urlopowych, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop,
• prowadzenie wymaganej sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz PFRON,